Pages

Requisits per a la docència (ESO i BATX).

REQUISITS ACADÈMICS PER A LA DOCÈNCIA DE RELIGIÓ CATÒLICA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT.

Tota aquella persona que estigui interessada en donar classes de Religió Catòlica ha de complir els requisits que s’indiquen a continuació.

A) Tenir una Llicenciatura o un Grau.

B) Tenir la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) d’Educació Secundària i Batxillerat. Els requisits per a l’obtenció de la DECA són:
  • Estar batiat per l’Església Catòlica.
  • Tenir un dels següents recorreguts formatius:
    • Grau / Batxillerat en Teologia (5 anys -300 ECTS- impartits en una Facultat de Teologia o Centre afiliat);
    • Grau en Ciències Religioses (4 anys -240 ECTS- impartits en un Institut Superior de Ciències Religioses);
    • Llicenciatura civil + Grau / Batxillerat en Ciències Religioses (3 anys -180 ECTS- impartits en un Institut Superior de Ciències Religioses).
  • Haver cursat 18 crèdits ECTS de Pedagogia i Didàctica de l’Ensenyament Religiós Escolar, amb continguts d’acord als programes establerts per la Conferència Episcopal Espanyola.
C) Tenir la titulació en llengua catalana corresponent al nivell educatiu: Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació secundària (CCS).

D) Estar en possessió del CAP, Màster universitari de Formació del Professorat o equivalent (Art. 100.2 de la Llei Orgànica 2/2005, de 3 de maig d’Educació) [requisit suspès cautelarment, segons mesura cautelar acordada per la interlocutòria de 30 d'Octubre de 2017 del Jutjat Social número 3 de Palma]