Pages

Informació DECA.

La Conferencia Episcopal Española en la seva LXXXIX Assemblea Plenària de 27 d’abril de 2007 va establir els requisits i condicions per ser professor de Religió i Moral Catòlica.

Un d’aquests requisits és la D.E.C.A., és a dir, Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica, corresponent al nivell educatiu on es vol impartir docència (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària o Batxillerat) i és expedida per la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española (més informació).

DIFERÈNCIES ENTRE D.E.C.A., D.E.I. I MISSIO CANONICA.

Per Acord de la LXXXIX Assemblea Plenària de la Conferencia Episcopal Española de 27 d’abril de 2007, es va determinar que per a la docència de Religió i Moral Catòlica s’havia d’estar en possessió de la D.E.C.A.

Fins aquell moment, fent les assignatures corresponents, la Conferencia Episcopal Española expedia la D.E.I. (Declaració Eclesiàstica de Idoneïtat) per a la docència de Religió i Moral Catòlica.

El citat Acord entrà en vigor en començar el curs escolar 2007/2008.

Així, si un està en possessió de la D.E.I. expedida per la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, no fa falta sol·licitin la D.E.C.A., perquè s’entén que ja la tenen en haver-se expedit amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Acord.

S’ha de dir també, que aquest Acord es va prendre per diferenciar clarament que algú pot ser competent acadèmicament, però no té perquè ser idoni per exercir la docència de Religió i Moral Catòlica; així, feia falta distingir les dues declaracions perquè es vegi que són coses distintes.

Així, actualment, per fer classe de Religió i Moral Catòlica, a més de la titulació civil (corresponent al nivell educatiu on es vol impartir docència, segons la normativa en vigor estatal i autonòmica) fa falta tenir:
 • La D.E.C.A. corresponent al nivell educatiu on es vol impartir docència, expedida per la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española. 
 • La D.E.I. concedida pel Bisbe de la Diòcesi on es vulgui impartir classe de religió.
  • Requisit previ: estar en possessió de la D.E.C.A. 
  • L’expedició de la D.E.I. suposa recta doctrina i testimoni de vida cristiana, segons els cànons 804 i 805 del Codi de Dret Canònic. Està basada en consideracions d’índole moral i religiosa, criteris que correspon definir al Bisbe diocesà. 
  • La D.E.I. pot ser revocada per l’Ordinari diocesà quan deixi de complir-se alguna de les consideracions per les que es va concedir i no tendrà validesa en altres diòcesis. 
 • La missio canonica, és a dir, haver estat proposat a l’Administració Educativa pel Bisbe de la diòcesi, com a professor competent i idoni per a un centre escolar concret. 
  • Requisit previ: estar en possessió de la D.E.I. 
  • La proposta serà per a cada any escolar, conforme amb l’article III de l’Acord sobre Ensenyament i Assumptes Culturals (BOE núm. 300 de dia 15 de desembre de 1979)
COM FER LES ASSIGNATURES DE LA D.E.C.A.?

 • Educació Infantil i Primària.
  • Universitat de les Illes Balears (UIB): S’ha de cursar l’assignatura optativa de 3 crèdits ECTS:“Didàctica de la Religió Catòlica”, present al pla d’estudis de Grau d’Educació Infantil i de Primària i els 21 crèdits del Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la Seva Pedagogia (Títol propi de la UIB). Més informació.
  • Centre d'Estudis Superiors Alberta Giménez (CESAG). Es poden cursar els 24 crèdits ECTS corresponents al Mòdul Teologia Catòlica i la seva Pedagogia on-line. Més informació.
  • Altres. Hi ha altres universitats i Instituts Superiors de Ciències Religioses que ofereixen la possibilitat de fer aquestes assignatures. Exemples:
 • Educació Secundària i Batxillerat.
  • Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca (ISUCIR). A l’ISUCIR s’ofereix la possibilitat de fer les assignatures de la D.E.C.A. d’aquestes etapes educatives, a més de poder fer el Batxillerat en Ciències Religioses (requisit per obtenir la D.E.C.A. d’aquestes etapes educatives). Més informació.
  • Altres. Hi ha altres universitats i Instituts Superiors de Ciències Religioses que ofereixen la possibilitat de fer aquestes assignatures. Exemples:
SOL·LICITUD DE LA D.E.C.A.

Aquí hi trobareu informació de com sol·licitar la D.E.C.A.

MÉS INFORMACIÓ:
Departamento de Títulos D.E.C.A. 
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis
Conferencia Episcopal Española
C/ Añastro, 1 – 28033 Madrid (España) – Tel. 913 439 600
Atenció telefònica: de 12:00 a 14:00

Atenció a la seu de la Conferencia Episcopal Española: de 10:00h a 12:00